READING TIME:2 MINUTES

ines dumitriu

Dacă am face un son­daj des­pre mine, trei lucruri impor­tante și deo­po­trivă vitale ar ieși la ive­ală: că îmi place să vor­besc cu Uni­ver­sul (și, de cele mai multe ori, Uni­ver­sul îmi răs­punde), că sunt pose­soa­rea lui MAYO, cățe­lul magic și că, mai nou, sunt mămică para­no­ică de bebe­luș al cărui nume foarte puțini îl știu (Pretty Lit­tle O) și ale cărui poze, deși îmi blo­chează peri­o­dic tele­fo­nul, nu le pos­tez pe Face­book.

Da, știu, nu așa încep des­cri­e­rile cla­sice ale unui om care, în final, oferă ser­vi­cii de Social Media, Con­tent și Alte avi­oane, însă eu cred că aces­tea sunt prin­ci­pa­lele lucruri care îmi defi­nesc atât per­so­na­li­ta­tea, cât și sti­lul de lucru.

După mulți ani în care am lucrat în dome­niul mar­ke­tin­gu­lui, am decis să „mă fac” fre­e­lan­cer, rea­li­zând că nu sunt omul care să aibă un șef sau un pro­gram fix. Din mar­tie 2013, atunci când am luat Deci­zia-Vie­ții-Mele și până în pre­zent, am lucrat cu o mul­ti­tu­dine de oameni. Încă nu i-am tre­cut pe toți la sec­țiu­nea Por­to­fo­liu & Ser­vi­cii (ei sunt cam de 3 ori mai mulți decât ceea ce vezi acum pe site).

Ceea ce este impor­tant de men­țio­nat este că, de mai bine de un an, oame­nii și pro­iec­tele își fac loc în „por­to­fo­liul” meu și rămân acolo, în func­ție de ceea ce atrag eu. Cu alte cuvinte, ceea ce vreau să spun este că, în final, ajung să lucrez doar cu oame­nii cu care rezo­nez.

Așa că, dacă ți se pare că-ți place de mine și vrei să lucrăm împre­ună, te invit să mă con­tac­tezi. Dacă ai măcar o umbră de dubiu, sunt con­vinsă că vei găsi alți fre­e­lan­ceri cu care să te potri­vești!