Casa Tradiției

READING TIME:1 MINUTES

ines dumitriu

Pen­tru că cel mai bine pen­tru mine func­țio­nează reco­man­dă­rile, am ajuns să cola­bo­rez cu băie­ții de la Casa Tra­di­ției la ceva timp după ce am înce­put să lucrez pen­tru Podu Verde. Deși pe oame­nii ce stau în spa­tele bran­du­lui Casa Tra­di­ției îi cunosc încă de când fie­care din­tre noi avea cu totul alte pre­o­cu­pări, dru­mu­rile noas­tre s-au inter­sec­tat din nou, cu oca­zia des­chi­de­rii res­ta­u­ran­tu­lui lor în food­co­urt Palas Mall.

Pen­tru Casa Tra­di­ției mă ocup de admi­nis­tra­rea pagi­nii de Face­book.

***

Vezi tot por­to­fo­liul pen­tru Social Media și, dacă te plic­ti­sești, poți merge mai departe, către Con­tent. Dacă plic­ti­seala se acu­ti­zează, te poți muta către Alte avi­oane, locul în care lucru­rile devin mai amu­zante și puțin mai SF.Comments are closed.